Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

podstawa prawna

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr.118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011r. (Dz. U. z 2011 r. Nr. 144, poz. 853)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego.. (Dz. U.  z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27,poz. 232),

wydział

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136 A
pok. 15
Tel. 15 8794304  wew. 105 fax 15 8794342
e-mail: usc@jezowe.pl

wymagane dokumenty

- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, które wystawiane i dostarczane jest bezpośrednio przez szpital do tutejszego urzędu,   
- ważne dowody osobiste z aktualnym miejscem zameldowania rodziców dziecka – do wglądu,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim – do wglądu
lub
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje (pozostawała) w separacji – do wglądu
lub
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeżowem.

opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- pierwsze 3 odpisy aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:
- kolejny odpis aktu urodzenia dziecka
- pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:
- ·  przelewem na konto Urzędu Gminy Jeżowe, nr rachunku: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy

termin

Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” oraz odpisy aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki.
Sporządzenie w księdze urodzeń USC w Jeżowem aktu urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” i wydanie 3 odpisów aktu urodzenia dziecka bezpośrednio po sporządzeniu aktu.

tryb odwołania

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki - adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inne

Przepis art. 38 ust. 2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu trzech dni. W takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone”. Należy zwrócić uwagę na szczególną doniosłość prawną w zakresie danych określających datę urodzenia, miejsce i płeć dziecka. Niewskazanie przez szpital  w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka martwego danych dotyczących m.in. płci dziecka, uniemożliwia w obecnym stanie prawnym sporządzenie aktu urodzenia z adnotacją: „Dziecko martwo urodzone”.
Złożenie wniosku do Kierownika USC w Jeżowem o sporządzenie aktu urodzenia, w przypadku gdy pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwo urodzonego nie wskazuje na płeć dziecka skutkuje zawsze, w świetle obowiązujących przepisów, wydaniem decyzji odmownej. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie zawiera bowiem przepisów, które dawałyby kierownikowi urzędu stanu cywilnego podstawę do czynienia z urzędu ustaleń uzupełniających treść pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w celu sporządzenia jego aktu urodzenia. Stwierdzić zatem należy, że ingerencja kierownika urzędu stanu cywilnego w dane dookreślające osobę urodzoną stanowiłaby przekroczenie uprawnień tego organu. Takie stanowisko znajduje odbicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które w sposób jednoznaczny wskazują, iż w przypadku braku płci dziecka, nie jest możliwe sporządzenie aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko zostało martwo urodzone. Odrębną kwestią jest, iż brak określonej płci w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka nie zamyka możliwości rodzicom dziecka. Mogą oni podjąć działania zmierzające do jej określenia poprzez wykonanie badań genetycznych lub innych dopuszczonych medycznie działań (ma to miejsce najczęściej w przypadku gdy martwe urodzenie następuje we wczesnym okresie ciąży). W każdym przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez szpital, gdy nie jest określona płeć dziecka, akt urodzenia może zostać sporządzony w późniejszym okresie po dokonaniu badań genetycznych określających płeć dziecka lub innych dopuszczonych medycznie działań.  W takim przypadku szpital ponownie wystawia pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwo urodzonego z określoną płcią dziecka a USC w Jeżowem sporządza akt urodzenia dziecka z adnotacją o jego martwym urodzeniu.
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2011r. Nr.118, poz. 687) znowelizowana ustawą z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 144, poz. 853) w treści art. 5a stanowi cyt. „W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust.1, sporządzono kartę zgonu, dla celów określonych w ust. 5 nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu” k.cyt. Na tej podstawie szpital  wydaje na wniosek osób uprawnionych do pochowania dziecka martwo urodzonego kartę zgonu dla celów pochówku, bez adnotacji urzędu stanu cywilnego. Szpital nie ma jednak obowiązku wydawania z urzędu karty zgonu wszystkim rodzicom dzieci martwo urodzonych. Wydanie karty zgonu dla dziecka martwo urodzonego następuje nie z urzędu lecz na wniosek osoby uprawnionej do pochowania. W świetle obowiązujących przepisów żaden rodzic nie może być pozbawiony prawa dokonania pochówku. Należy jednak zdecydowanie podkreślić fakultatywny, a nie obligatoryjny obowiązek wydawania karty zgonu przez szpital dla dzieci martwo urodzonych (zwykle bez określenia płci). W świetle obwiązujących przepisów sporządzenie aktu urodzenia dziecka bez określenia płci jest niemożliwe, natomiast dokonanie godnego pochówku, jak najbardziej.  

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja urodzenia dziecka martwo urodzonego, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

Osoby uprawnione:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Nadanie dziecku imienia:
Dziecku martwo urodzonemu nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego.
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego, gdy nie istnieje domniemanie prawne pochodzenia dziecka od męża matki,  możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny (biologicznego ojca) o uznaniu ojcostwa. Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte gdy matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację lub rozwiązanie małżeństwa przez rozwód a w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża. Prawo nie dopuszcza jednak w tym przypadku działania przez pełnomocnika.


Wymagane dokumenty:
- w przypadku matki dziecka:
ważny dowód osobisty – do wglądu oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje (pozostawała) w separacji – do wglądu
lub
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu;
- w przypadku ojca dziecka:
ważny dowód osobisty - do wglądu.data wytworzenia2014-05-06
data udostępnienia2014-05-06
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin384
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@