Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Ślub cywilny

podstawa prawna

art. 54 Prawa o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września1986 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 180 z późn zmianami).

art. 1 parag. 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U. z 1964 roku Nr 9, poz 59 z późniejszymi zmianami)

wydział

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136 A
pok. 15
Tel. 15 8794304  wew. 105 fax 15 8794342
e-mail: usc@jezowe.pl

wymagane dokumenty

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy
- ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
- ważne dowody osobiste świadków – do wglądu na uroczystości,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
oraz
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej
lub
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka – dotyczy wdowy lub wdowca.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeżowem.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta
- w/w dokumenty
oraz
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec
-  ważny paszport – do wglądu,
-  odpis zagranicznego aktu urodzenia,
-  dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko
 datę i miejsce urodzenia
 imiona i nazwiska rodowe rodziców
 miejsce zamieszkania
 dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
 osoby, z którą zamierza zawrzeć związek małżeński.
 klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego.
Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
Dokument o zdolności prawnej oraz odpis zagranicznego aktu urodzenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub polskiego konsula.
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- 3 pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa,

Opłacie skarbowej podlega:
- sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
- wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Gminy Jeżowe, nr rachunku: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy

termin

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są w dniu złożenia kompletu dokumentów.

tryb odwołania

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Nisku, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

inne

Wiek narzeczonych
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Oświadczenie o nazwisku
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

Nazwisko dziecka
Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

Termin zawarcia małżeństwa
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.
 
Właściwość urzędu stanu cywilnego
Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu w wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

Ślub za granicą
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo (więcej w dziale: UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻENSKIEGO ZA GRANICĄ).

Formularze:data wytworzenia2014-05-06
data udostępnienia2014-05-06
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin488
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@