Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie ojcostwa

podstawa prawna

Art. 14 ust. 2 oraz 43 – 44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego... (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Art. 72 – 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136 A
pok. 15
Tel. 15 8794304  wew. 105 fax 15 8794342
e-mail: usc@jezowe.pl

wymagane dokumenty

- ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
- aktualne zaświadczenie o ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego
oraz
- nowo wydany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli uznawane dziecko urodziło się poza obszarem właściwości USC w Jeżowem – do wglądu,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje / pozostawała w separacji – do wglądu
albo
- odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu
- prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jeżowem.

opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
Opłacie skarbowej podlega odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Gminy Jeżowe, nr rachunku: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy.

termin

Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.

Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenie o uznaniu ojcostwa i wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia dziecka.

tryb odwołania

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. 

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

inne

Przesłanki uznania
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Można uznać ojcostwo, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki (zgodnie z art. 62 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji).   

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację lub rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może być zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.

Uznanie ojcostwa wobec dziecka poczętego lecz nie narodzonego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania matki.data wytworzenia2014-05-06
data udostępnienia2014-05-06
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin397
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@