Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / URZĄD GMINY  / Wykaz spraw  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego

podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego w Jeżowem
37-430 Jeżowe 136 A
pok. 15
Tel. 15 8794304  wew. 105 fax 15 8794342
e-mail: usc@jezowe.pl

wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpisanie zagranicznego aktu,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- ważny dowód osobisty –  do wglądu,
- oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego,
- urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polce lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych).

Uwaga: jeżeli tłumaczenie zostało dokonane przez tłumacza za granicą musi zostać potwierdzone przez polskiego konsula.

Nie podlegają wpisaniu fotokopie bądź kserokopie aktu chyba, że zgodnie z prawem państwa, w którym dokument został sporządzony, nie funkcjonują odpisy aktów stanu cywilnego tylko kserokopie. W takim przypadku kserokopia musi być poświadczona, przez urząd zagraniczny, który prowadzi księgi stanu cywilnego.

opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej są 3 pierwsze odpisy skrócone aktu stanu cywilnego.
Opłacie skarbowej podlega:
- wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu – 50 zł
- pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17 zł.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić:
- ·  przelewem na konto Urzędu Gminy Jeżowe, nr rachunku: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy

termin

Po złożeniu kompletu dokumentów –  bez zbędnej zwłoki

tryb odwołania

Odwołania w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki - adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inne

Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa-Śródmieście, ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa.
O wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Osoba zainteresowana może upoważnić przed konsulem osobę przebywającą w kraju do odbioru decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego. W przypadku braku takiego upoważnienia urząd stanu cywilnego właściwy do wystawienia w/w decyzji przesyła je drogą pocztową na adres konsulatu.

Osoby uprawnione:
Wniosek o wydanie decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,
- osoba obca.
Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Uzupełnienie brakujących danych w zagranicznym akcie
Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu oznacza dosłowne przeniesienie treści tego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego bez dokonywania jakichkolwiek zmian.
Jeżeli zagraniczny akt nie zawiera danych, wymaganych przez prawo polskie lub zawiera dane błędne wtedy podlega uzupełnieniu (art. 36 prawa o a.s.c.).

Osoba występująca z wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.

Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się poprzez wydanie stosownej decyzji.
Akty uzupełniane są na podstawie odpisów zupełnych akt stanu cywilnego (np. podstawą uzupełnienia aktu urodzenia jest – akt małżeństwa rodziców, aktu małżeństwa są – akty urodzenia nupturientów, aktu zgonu – akt małżeństwa zmarłego lub jego akt urodzenia.
Opłata skarbowa od wydania w/w decyzji wynosi 39 zł

Oświadczenie o nazwisku po zawarciu małżeństwa
Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym USC nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi - mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Gdy oświadczenie to nie jest składane bezpośrednio przed kierownikiem USC tylko np. za pośrednictwem pełnomocnika w kraju podpis wnioskodawcy musi zostać potwierdzony przez konsula. 

Zgodnie z art. 31-33 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264.) akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.

Właściwym do dokonania sprostowania jest sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Formularze i załączniki:

wszczęcie postępowania do transkrypcji aktu

pełnomocnictwo do doręczeń

pełnomocnictwo do wpisania zagranicznego aktu urodzenia / zgonu

pełnomocnictwo do wpisania zagranicznego aktu małżeństwa

wniosek o odebranie 3 egz. odpisu aktu po transkrypcji

wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

wniosek o transkrypcję aktu urodzeniadata wytworzenia2014-05-15
data udostępnienia2014-05-15
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin434
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@