Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.).
wydział

Urząd Gminy Jeżowe

Biuro nr 5, Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

37-430 Jeżowe 136 A, tel. (15) 879 43 04 wew. 111

e-mail: ochrona.srodowiska@jezowe.pl

wymagane dokumenty
 • Karta informacyjna + nośnik elektroniczny w odpowiedniej ilości
 • Raport + nośnik elektroniczny w odpowiedniej ilości (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)

     Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

 • Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych
 • Kopia mapy ewidencyjnej* **
 • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument*
 • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
 • Analiza kosztów i korzyści dla instalacji > 20 MW
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

* jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć:

− mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokument, o którym mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

− mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dokument, o którym mowa powyżej przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,

− wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa powyżej,

 

** w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

opłaty

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,
17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

termin

Termin wydania decyzji administracyjnej:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych,

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa. do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

tryb odwołania

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe.

inne

Formularze:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

(opis załączników znajduje się w pliku powyżej)

 data wytworzenia2014-07-02
data udostępnienia2014-07-02
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin466
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@