Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
Zezwolenie na usunięcie drzewa

podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
wydział

Urząd Gminy Jeżowe

Biuro nr 5, Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

37-430 Jeżowe 136 A, tel. (15) 879 43 04 wew. 111

e-mail: ochrona.srodowiska@jezowe.pl

wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

-    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

-    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

-    zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;

-    nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

-    obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a)   posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

-   wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

-    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 •   projekt planu:
  -   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  -   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 •   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 •   zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
 • pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
opłaty

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielone pełnomocnictwo..

termin

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi:

- do 1 miesiąca lub

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

tryb odwołania

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe.

inne

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewadata wytworzenia2018-12-04
data udostępnienia2018-12-04
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin117
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@