Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeżowe
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Wykaz spraw Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego, menu 103, karta informacyjna 68 - BIP - Urząd Gminy Jeżowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Wydział

Urząd Gminy Jeżowe

Biuro nr 5, Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

37-430 Jeżowe 136 A, tel. (15) 879 43 04 wew. 111

e-mail: ochrona.srodowiska@jezowe.pl

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie powinno zawierać:

-  imię i nazwisko wnioskodawcy,

-  oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
    • zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
    • pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),

Opłaty

Wniosek zwolniony z opłat skarbowych na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej. (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

17 zł - opłata skarbowa za  złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Termin

1) W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu poniżej korony drzewa.

2) W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

3) W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwołania

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe.

Inne

Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:


1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;


2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;


3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządzany jest protokoł.

 

Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji

administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że

zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. (UWAGA! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.)

W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w

związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

UWAGA! W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia opłaty za usunięcie drzewa/drzew.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

Metryka

data wytworzenia
2018-12-04
data udostępnienia
2018-12-04
sporządzone przez
opublikowane przez
Piotr Sibiga
ilość odwiedzin
118
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.