Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880 z późn. zm.),

wydział

Urząd Gminy Jeżowe

Biuro nr 5, Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

37-430 Jeżowe 136 A, tel. (15) 879 43 04 wew. 111

e-mail: ochrona.srodowiska@jezowe.pl

wymagane dokumenty
 1. Wzór zgłoszenia instalacji
 2. Wzór zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko winno zawierać (art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska):

- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

- wielkość i rodzaj emisji,

- opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

- informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 •  przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
 • do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
opłaty

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

termin

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

tryb odwołania

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu  przez organ przyjmujący zgłoszenie służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżowe.

inne

Pozostałe informacje

 1. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880).
 2. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami jest Wójt Gminy.
 3. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
  a. na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji, 
  b. w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia - w przypadku instalacji eksploatowanej.
 4. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.
 5. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 6. Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
 7. Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 2-5 ustawy Prawo ochrony środowiska (m.in. parametry instalacji oraz dane adresowe). Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.
 8. Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne należy złożyć na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 879).
 9. Informacje zawarte w zgłoszeniach, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia
  z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.


data wytworzenia2018-12-04
data udostępnienia2018-12-04
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin83
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@