Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jeżowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA  / Dzierżawy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dzierżawy Dzierżawy
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ ZE ZŁOŻEM KOPALINY

Jeżowe, 16.07.2018 r.

WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ ZE ZŁOŻEM KOPALINY

 

Lp

Położenie

Numer działki/działek

Powierzchnia

 [ha]

Podstawa własności

Możliwa data zawarcia umowy

Opis

1.

Groble/Sibigi

 

1421/3, 1499

 

25,3217

TB1N/00044338/4

Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Powyższe działki położone są w miejscowości Groble, sołectwo Sibigi w odległości ok 7 km na wschód od centrum miejscowości Jeżowe . Od wschodu i południa sąsiadują z gruntami leśnymi, od zachodu i północy z gruntami rolnymi. Przedmiotowy teren może być wydzierżawiony pod budowę kopalni odkrywkowej kruszywa (podłoże przedmiotowego terenu budują grunty gruboziarniste (niespoiste), wykształcone jako piaski drobno i średnioziarniste w stanie średnio zagęszczonym o średnim stopniu zagęszczenia).

 

W związku z powyższym podłoże gruntowe nadaje siędo niwelacji terenu oraz budowy nasypów i podsypek (może stanowić składnik do sporządzania mieszanek gruntowych wbudowanych w nasypy) oraz bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. Osady piaszczyste budujące podłoże, z uwagi na znacznąmiąższośći duży zasięg powierzchniowy, mogąrównieżstanowićsurowiec mający zastosowanie w budownictwie i drogownictwie, szczególnie do produkcji zapraw budowlanych, zapraw do podsadzek, do powierzchni ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz obrzutek do ścian zewnętrznych.

 

Działki powyższe nie są  objęte   Miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe nie było wydanych warunków zabudowy.   Są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 5 lat. Cena czynszu wynosi 410 000 zł netto za 1 ha / słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych netto za 1 ha. W postępowaniu przetargowym stawkę tę należy traktować jako podstawę do ustalenia wysokości czynszu wywoławczego.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 3 równych ratach. Pierwsza rata w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Dwie kolejne raty w dwóch kolejnych miesiącach.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. tj. w poniedziałek o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe.

 

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą organizatorowi przetargu wadium w pieniądzu w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Jeżowe na konto nr 10943010293000010120000007 w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. tj. do wtorku. Ustala się wadium w wysokości 80 000 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone przez oferenta  wadium, który nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta  wadium, który przetarg  wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyliła się od zawarcia umowy dzierżawy co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy.

Dzierżawca nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest w szczególności do:

1. Uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i kruszyw naturalnych oraz prowadzenie tego wydobycia zgodnie z koncesją  i  obowiązującymi przepisami.

2. Zapewnienia właściwej organizacji wydobycia, ogrodzenie terenu wydobycia .

3. Zapewnienia organizacji dróg dojazdowych i transportu poza granicami miejscowości w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia i gwarantujący zachowanie praw i interesów osób trzecich bez uciążliwości dla ludzi i środowiska.

 

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatków, opłat melioracyjnych i eksploatacyjnych oraz innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy w wysokości i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

5. Dzierżawca zobowiązany jest do uporządkowania całego terenu oraz do jego rekultywacji w kierunku wodnym (rekreacyjno-sportowym), przy czym obowiązek rekultywacji obejmuje również likwidację w terenie skutków działalności poszukiwawczej i wydobywczej kopalin.

 

6. Jeżeli  w  wyniku prowadzenia prac geologicznych zostaną wyrządzone jakiekolwiek szkody na gruntach sąsiednich lub grunty te zostaną wskutek wykonywania tych prac zanieczyszczone odpadami, Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia szkód, powstałych na tych gruntach, a  także odpadów  z  terenów sąsiednich.

 

7. W razie wyrządzenia innych szkód  w  środowisku lub  w  istniejącej  na gruncie infrastrukturze technicznej, których naprawienie nie może nastąpić w drodze rekultywacji, o której mowa w punkcie 5, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawnych.

 

8. Warunki rekultywacji dotyczące zakresu, sposobu i terminu jej zakończenia zostaną uzgodnione z Wójtem Gminy Jeżowe i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 

 

9. Po zakończeniu rekultywacji przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić go w stanie zrekultywowanym, uporządkowanym i wolnym od nakładów Dzierżawcy. Przejęcie terenu przez komisję złożoną  z  przedstawicieli  obu stron następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba.

 

Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie osób uczestniczących w przetargu do działania w imieniu oferenta.

Oferenci winni zapoznać się przed przetargiem ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu).  W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu).

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30- 15:30 w Urzędzie Gminy Jeżowe biuro nr 10 lub telefonicznie pod numerem 15 8794 304 w. 110.

 

Wójt Gminy Jeżowe

     Marek Stępak

 data wytworzenia2018-07-18
data udostępnienia2018-07-18
sporządzone przez
opublikowane przezPiotr Sibiga
ilość odwiedzin80
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jeżowe, Jeżowe 136 A, 37-430 Jeżowe, tel.: 15 8794 343, fax: 15 8794 342, sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@