Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeżowe
Menu góra
Strona startowa PETYCJE
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PETYCJE, menu 128 - BIP - Urząd Gminy Jeżowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

PETYCJE

PETYCJE

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  SKŁADANIA  PETYCJI  W  URZĘDZIE
GMINY JEŻOWE

 

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), Urząd Gminy w Jeżowem informuje o trybie rozpoznawania petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

 

Podmioty uprawnione do składania petycji

 Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną podmiotem wnoszącym „ petycję”, do organu władzy publicznej,
a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Za pośrednictwem tut. urzędu, którym jest Urząd Gminy w Jeżowem mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Wójta Gminy Jeżowe, bądź Rady Gminy Jeżowe.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu, ale za jego pisemną zgodą.


Forma petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę
– w pozostałych przypadkach);

Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego
z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

2) wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) oraz adresu do korespondencji.

Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów,

3) oznaczenie adresata petycji,

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Wójta Gminy Jeżowe, bądź Rady Gminy Jeżowe,

petycja zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Urzędzie Gminy Jeżowe albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

1) petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,

2) petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Anonimy nie są rozpatrywane.


Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 (oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję), pozostawia się ją bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wzywania podmiotu wnoszącego do ich uzupełnienia.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi
o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

Miejsce składania petycji

Petycje skierowane do, składne za pośrednictwem Urząd Gminy w Jeżowem można w szczególności:

1. przesyłać listownie, na adres: Urząd Gminy w Jeżowem,

2. przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@jezowe.pl

3. przesłać na nr faksu 15 87 94 342

4. przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

5. złożyć osobiście w siedzibie urzędu pok. Nr 11 Sekretariat.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest wnoszona.

Na stronie internetowej Gminy Jeżowe niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego, zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

MAREK STĘPAK         

                                                                                                                 ( Podpis kierownika jednostki)


Informacja w formacie PDF


Metryka

data wytworzenia
2015-10-20
data udostępnienia
2015-10-20
sporządzone przez
opublikowane przez
Piotr Sibiga
ilość odwiedzin
2218
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.